Klachtenprocedure

Boerhaave Medisch Centrum probeert u zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te informeren. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze zorg en dienstverlening.

Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Dat kan aanleiding zijn voor een klacht. Het is zowel voor uzelf als voor ons van belang dat u ons laat weten waarover u niet tevreden bent. Alleen dan bestaat de mogelijkheid om, samen met u, naar een oplossing te zoeken. De kliniek kan tenslotte van uw klacht leren. U kunt erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en er zorgvuldig mee om zullen gaan.

Het uiten van een klacht en de behandeling daarvan is een recht van de patiënt, zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wat is een klacht?

Onder een ‘klacht’ verstaan wij een uiting van ontevredenheid. Deze kan betrekking hebben op uw behandeling en verzorging, zowel medisch als verpleegkundig, maar ook op de manier waarop u door een medewerker bent bejegend. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld een klacht indienen over zaken van organisatorische aard.

Bij wie kunt u met uw klacht terecht?

Wij adviseren u uw klacht in eerste instantie te bespreken met degene op wie uw klacht betrekking heeft. U geeft de ander dan de gelegenheid eventuele fouten of tekortkomingen te erkennen. Misverstanden kunnen rechtgezet worden.

Het kan zijn dat uw klacht met de betrokkene niet naar tevredenheid is opgelost. Ook kan het voorkomen dat u uw probleem of klacht niet rechtstreeks met de betrokkene(n) kunt of wilt bespreken. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van de kliniek of bij onze klachtencommissie.

Opvang en bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Bij het indienen van een klacht geeft u aan wat u met uw klacht wilt bereiken en hoe u wilt dat uw klacht verder wordt aangepakt. Onze klachtenfunctionaris E. Hennus zal hierbij zorgen dat u zo goed mogelijk wordt begeleid bij uw klacht. Als u dat wenst kan de klachtenfunctionaris bijvoorbeeld een gesprek organiseren tussen u en degene over wie u geklaagd heeft, waarbij de klachtenfunctionaris eventueel als onpartijdige gesprekspartner aanwezig kan zijn. In onderstaande video stelt onze klachtenfunctionaris E. Hennus zich kort aan u voor.

Mocht de behandeling van uw klacht niet tot het door u gewenste resultaat leiden, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht schriftelijk bij de klachtencommissie van de kliniek in te dienen.

Geheimhouding

De klachtenfunctionaris heeft een geheimhoudingsplicht over alles wat u vertelt. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht aan anderen bekend gemaakt, bijvoorbeeld aan de directie van de kliniek. Uiteraard gaat men hierbij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Behandeling door de klachtencommissie

Wanneer de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, kunt u zich richten tot de klachtencommissie van onze kliniek die de klacht officieel in behandeling neemt. U dient de klacht, met vermelding van naam en adres, schriftelijk in bij de klachtencommissie.

Klachtencommissie Boerhaave Medisch Centrum

t.a.v. mr E.M. Rengelink
Dintelstraat 60
1078 VV Amsterdam

U krijgt schriftelijk bericht van ontvangst.

De commissie heeft bij haar onderzoek uw toestemming nodig om aan de betrokken medewerkers uw klacht voor te leggen en (medische) gegevens op te vragen. Zij zal u vragen hiervoor een machtiging te ondertekenen. Indien u dat wenst kunt u uw klacht mondeling toelichten. Eventueel kunt u zich laten bijstaan door een raadsman/-vrouw. Mochten hieraan kosten verbonden zijn, dan komen deze voor uw rekening.

Nadat uw klacht is onderzocht doet de klachtencommissie een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Deze uitspraak is niet bindend. Tegen het oordeel over de gegrondheid van de klacht kan bij de klachtencommissie niet in beroep worden gegaan. De commissie stuurt de uitspraak aan u, aan degene over wie u heeft geklaagd en aan de directie van de kliniek. Daarnaast kan zij de directie adviseren maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. In het algemeen worden de klachten binnen drie maanden afgerond. Daarna ontvangt u binnen 8 weken een reactie van de directie.

Wie vormen de klachtencommissie?

De klachtencommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines in de kliniek en een praktiserende arts uit de regio. De onafhankelijke voorzitter is jurist en niet verbonden aan de kliniek. De commissie heeft de plicht tot geheimhouding. Zij zal op de meest zorgvuldige en onpartijdige wijze met uw klacht omgaan.

De behandeling van een klacht valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Klachtenreglement

Dit reglement vindt u hieronder in PDF-formaat.

download pdf

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling vindt u hieronder in PDF-formaat.

Klokkenluidersregeling Boerhaave

Verzoek om schadevergoeding

De klachtencommissie neemt geen verzoek om schadevergoeding in behandeling.

Indien u de kliniek aansprakelijk wilt stellen voor geleden schade kunt u zich richten tot de Directie.

Niet tevreden?

Indien u het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie kunt u uw klacht voorleggen aan een van de volgende onafhankelijke instanties. Zij stellen een geheel eigen onderzoek in en oordelen volgens juridische maatstaven. Een hoger beroep tegen de uitspraak is mogelijk.

Regionaal Tuchtcollege

Secretariaat: Gerechtsgebouw
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Telefoon: 020 – 5412776

Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoon: 070-3105380

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Postbus 20584
1001 NN Amsterdam
Telefoon: 020 – 5800100

Burgerlijke rechter

Strafrechter

Voor vragen en advies kunt u zich wenden tot de volgende instantie:
Klachten in de gezondheidszorg voor patiënten
Telefoon: 0900 – 2437070

Tot slot

Wij hopen dat deze informatie overbodig blijkt te zijn en dat u uw contact met het Boerhaave Medisch Centrum als prettig heeft ervaren. Voor aanvullende informatie over de klachtenregeling kunt u tijdens de kantooruren altijd terecht bij de kliniek, telefoon 020 – 30 500 30.

Heeft u vragen voor ons?

Laat uw gegevens achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.